FANDOM


คุกกี้ลูกครึ่งขนมปังขิงและมันสมองจึงมีความฉลาดเฉลียวมากกว่าใครจะแก้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและนั้นเองที่ทำให้เธอรับค่าประสบการณ์ได้มากกว่าคุกกี

รับข้อมูลจาก "http://th.cookierun.wikia.com/wiki/Bright_Cookie?oldid=143"